กทม.เผย437โรงเรียนกทม.ยังคงจัดการเรียนการสอนรูปแบบ4Onปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิดสมัครใหม่โบนัส 100%

สมัครใหม่โบนัส 100%

กทม.เผย437โรงเรียนกทม.ยังคงจัดการเรียนการสอนรูปแบบ4Onปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิดสมัครใหม่โบนัส 100%

นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร เผยว่า โรงเรียนในสังกัด กรุงเทพมหานคร 437 แห่ง พร้อมเปิดภาคเรียน ที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป โดยจัดการเรียนการสอน ภายใต้มาตรการป้องการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระดับอนุบาลและประถมศึกษา ยังคงจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ 4 On คือ Online, Onair, On Hand และ On School Line โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

สำหรับระดับมัธยมศึกษา มีโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานครเปิดสอน จำนวน 109 โรงเรียน กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการ ฉีดวัคซีนให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4-6 ครบ 2 เข็มแล้ว โดยฉีดเข็มที่ 1 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม และฉีดเข็มที่ 2 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1-3 ฉีดเข็มที่ 1 แล้ว เมื่อวันที่ 18-20 ตุลาคม และจะฉีดเข็มที่ 2 ระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน โดยให้จัดการเรียนการสอน ในรูปแบบ 4 On ระหว่างวันที่ 1-14 พฤศจิกายน และตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป จะจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ 5 On คือ Online, Onair, On Hand, On School Line และ Onsite จัดการเรียนแบบจัดเป็นกลุ่มเล็กๆ และเรียน ในสถานที่ที่ปลอดภัย โดยปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

ทั้งนี้ ให้ทั้ง 109 โรงเรียน ดำเนินการ ภายใต้มาตรการ Sandbox : Safety Zone in School ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านกายภาพ มีพื้นที่เป็น COVID free zone, ด้านการมี ส่วนร่วม ระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน ข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษา ผู้ปกครอง และผู้นำชุมชน, ด้านการประเมินความพร้อมสู่การปฏิบัติ ประเมินผ่าน Thai Stop Covid Plus (TSC+) และรายงานผ่าน MOECOVID พร้อมจัดสถานที่แยกกักตัว (School Isolation) กรณีมีนักเรียน ครู หรือบุคลากร ในสถานศึกษาติดเชื้อ และมีแผนเผชิญเหตุ ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุขและสถานพยาบาลเครือข่ายในพื้นที่ จัดจุดคัดกรอง (Screening Zone) จุดรับ-ส่ง สิ่งของ จุดรับ-ส่งอาหาร หรือจุดเสี่ยงอื่น ตรวจสอบ ผู้ที่เข้ามาในโรงเรียน และ ด้านการดำเนินการ ของโรงเรียน ตรวจคัดกรอง ATK นักเรียน ครู และบุคลากรทุกคน ในวันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 2 และสุ่มตรวจเพื่อ เฝ้าระวัง 2 ครั้ง/สัปดาห์ การทำกิจกรรมร่วมกันเป็นแบบ Small Bubble หลีกเลี่ยง ทำกิจกรรมข้ามกลุ่ม ปฏิบัติมาตรการ สุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเข้มข้น และเขียน บันทึก Timeline และการเดินทางแต่ละวัน อย่างสม่ำเสมอ พร้อมประสานสถานประกอบกิจการ กิจกรรมโดยรอบในระยะ 10 เมตร ผ่านการประเมิน Thai Stop Covid Plus (TSC+) COVID free setting ด้วย

สมัครใหม่โบนัส 100% กทม.เผย437โรงเรียนกทม.ยังคงจัดการเรียนการสอนรูปแบบ4Onปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด

เกี่ยวกับผู้เขียน: aphelon

แนะนำ