น้ำมันแพง!การบ้านที่“รัฐบาลลุงตู่”ต้องเร่งแก้!!!นักวิชาการแนะ“โครงสร้างภาษี”ตัวการที่จะจัดการเกมผีสิง

เกมผีสิง

น้ำมันแพง!การบ้านที่“รัฐบาลลุงตู่”ต้องเร่งแก้!!!นักวิชาการแนะ“โครงสร้างภาษี”ตัวการที่จะจัดการเกมผีสิง

เป็นความเดือดร้อนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของประชาชน ที่ต้องรับชะตากรรมในเรื่องสินค้าอุปโภค-บริโภค มีราคาแพง และหายากมากขึ้น เนื่องจากกลไกที่สำคัญในการนำพาสินค้าอุปโภค-บริโภค ให้ไปถึงมือผู้บริโภค ได้รับความเดือดร้อน จากปัญหาราคาน้ำมันดีเซลที่ปรับตัวสูงขึ้น จนส่งผลให้ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าประกาศหยุดวิ่ง เพื่อลดค่าใช้จ่าย และเรียกร้องให้รัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหา และให้ผู้ประกอบการกลับมาประกอบอาชีพได้เหมือนเดิม

ทั้งนี้ในมุมของผู้ประกอบการการขนส่ง “นายอภิชาติ ไพรรุ่งเรือง” ในฐานะประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย แสดงความเห็นว่า เริ่มต้นผู้ประกอบการขนส่งสินค้าหยุดเดินรถ 20% หรือประมาณ 100,000 คัน เพื่อยกระดับมาตรการกดดันรัฐบาล พิจารณาตามข้อเรียกร้องช่วยตรึงราคาน้ำมันดีเซล 25 บาทต่อลิตร เพื่อลดผลกระทบธุรกิจภาคการขนส่ง และประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากวิกฤติน้ำมันดีเชลได้ปรับราคาขึ้นสูงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อต้นทุนอัตราค่าขนส่งและราคาสินค้าอุปโภค และบริโภคขึ้นตามราคาน้ำมัน

ขณะที่ในมุมมองของนักวิชาการที่แสดงความคิดเห็นในเรื่องของโครงสร้างราคาน้ำมันที่น่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ราคาน้ำมันในประเทศแพงนั้น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิงห์ สิงห์ขจร” ประธานหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กล่าวว่า เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมามีการถกเถียงกันในเรื่องของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่จำหน่ายในประเทศไทยมีราคาแพงกว่าประเทศอื่น ๆ เปรียบเทียบกับประเทศในอาเซียน เหตุที่ทำให้น้ำมันในประเทศไทยมีการปรับตัวสูงขึ้นนั้นเกิดจากกลไกของราคาน้ำมันในตลาดโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยสัดส่วนการใช้น้ำมันของประเทศไทยต่อวัน มีการใช้น้ำมันทั้งหมด 135 ล้านลิตรต่อวัน จากข้อมูลของสำนักงานนโยบายและแผน กระทรวงพลังงาน ได้มีการนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างละเอียดในแต่ละวัน ซึ่งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ http://www.eppo.go.th ทำให้เห็นว่าในน้ำมันหนึ่งลิตรมีการจัดเก็บภาษีอยู่ 3 ส่วน ซึ่งมีภาษีสรรพสามิต ภาษีเทศบาล และภาษีมูลค่าเพิ่ม มีการเก็บเงินเข้ากองทุน 2 กองทุน ซึ่งมีกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง และกองทุนเพื่ออนุรักษ์พลังงาน และค่าการตลาดของผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมัน ยังไม่รวมถึงการจัดเก็บภาษีและการเก็บเงินเข้ากองทุนที่มีความไม่เท่ากันในแต่ละชนิดของน้ำมันเชื้อเพลิง

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซิน 95 1 ลิตร ราคา 39.96 บาท จะมีราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซิน 95 ที่โรงกลั่นน้ำมันขาย 22.01 บาท ค่าการตลาดของผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมัน เป็นเงินจำนวน 1.50 บาท รวมเป็นเงิน 23.51 บาท

การเรียกเก็บเงินภาษีสรรพสามิต 6.50 บาท ภาษีเทศบาล 0.65 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 2.60 บาท รวมการเก็บภาษีเป็นเงินจำนวน 9.75 บาท

การเรียกเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 6.58 บาท และกองทุนเพื่ออนุรักษ์พลังงาน 0.10 บาท รวมการเรียกเก็บเงินเข้ากองทุนเป็นเงินจำนวน 6.68 บาท

ในส่วนของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงแก๊สโซฮอล์ 95 E85 1 ลิตร ราคา 24.44 บาท มีราคาต้นทุนที่แพงกว่าราคาขายจริง 31.53 บาท (ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงแก๊สโซฮอล์ 95 E85 ที่โรงกลั่นน้ำมันขาย 24.09 บาท ค่าการตลาดของผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมัน เป็นเงินจำนวน 4.70 บาท ภาษีสรรพสามิต 0.97 บาท ภาษีเทศบาล 0.09 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1.58 บาท และการเรียกเก็บเงินกองทุนเพื่ออนุรักษ์พลังงาน 0.10 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 7.03 บาท) แต่น้ำมันเชื้อเพลิงแก๊สโซฮอล์ 95 E85 ได้รับการอุดหนุนจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นจำนวน 7.13 บาท ทำให้ราคาขายน้ำมันเชื้อเพลิงแก๊สโซฮอล์ 95 E85 1 ลิตร ราคา 24.44 บาท

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล 1 ลิตร ราคา 29.69 บาท มีราคาต้นทุนที่แพงกว่าราคาขายจริง 31.65 บาท (ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่โรงกลั่นน้ำมันขาย 21.66 บาท ค่าการตลาดของผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมัน เป็นเงินจำนวน 1.38 บาท ภาษีสรรพสามิต 5.99 บาท ภาษีเทศบาล 0.59 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1.93 บาท และการเรียกเก็บเงินกองทุนเพื่ออนุรักษ์พลังงาน 0.10 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 31.65 บาท) แต่น้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ได้รับการอุดหนุนจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นจำนวน 1.99 บาท ทำให้ราคาขายน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล 1 ลิตร ราคา 29.69 บาท

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล B20 1 ลิตร ราคา 29.44 บาท มีราคาต้นทุนที่แพงกว่าราคาขายจริง 33.57 บาท (ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล B20 ที่โรงกลั่นน้ำมันขาย 25.04 บาท ค่าการตลาดของผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมัน เป็นเงินจำนวน 0.85 บาท ภาษีสรรพสามิต 5.15 บาท ภาษีเทศบาล 0.51 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1.92 บาท และการเรียกเก็บเงินกองทุนเพื่ออนุรักษ์พลังงาน 0.10 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 31.65 บาท) แต่น้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล B20 ได้รับการอุดหนุนจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นจำนวน 4.16 บาท ทำให้ราคาขายน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล B20 1 ลิตร ราคา 29.44 บาท

สิ่งที่เป็นคำถามสำหรับประชาชนต่อราคาน้ำมัน ที่เกิดขึ้นนั้นภาครัฐควรออกมาชี้แจงในประเด็นด้านกลไกต่างๆดังต่อไปนี้

1. ค่าการตลาดของผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมัน ในน้ำมันแต่ละชนิดถึงไม่เท่ากัน น้ำมันเชื้อเพลิงแก๊สโซฮอล์ 95 E85 สูงที่สุด 4.70 บาท รองลงมาคือน้ำมันเชื้อเพลิงแก๊สโซฮอล์ 95 E20 3.73 บาท แต่น้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล B20 มีค่าการตลาดน้อยที่สุดคือ 0.85

2. การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ที่น้ำมันที่มีราคาน้ำมันหน้าโรงกลั่นน้ำมันแพงแต่กับมีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตในอัตราน้อยกว่า น้ำมันที่มีราคาน้ำมันหน้าโรงกลั่นถูกกว่า เช่น น้ำมันเชื้อเพลิงแก๊สโซฮอล์ 95 E85 ที่โรงกลั่นน้ำมันขาย 24.09 บาท มีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 0.97 บาท เมื่อเทียบกับ น้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล B20 ที่โรงกลั่นน้ำมันขาย 25.04 บาท มีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 5.15 บาท

3. การจัดเก็บและการอุดหนุนจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นการบิดเบือนกลไกราคาน้ำมันบางประเภท เช่น น้ำมันเชื้อเพลิงเบนซิน 95 มีการเรียกเก็บเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 6.58 บาท เมื่อเทียบกับ น้ำมันเชื้อเพลิงแก๊สโซฮอล์ 95 E85 ได้รับการอุดหนุนจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นจำนวน 7.13 บาท

4. กองทุนเพื่ออนุรักษ์พลังงานควรทำการอุดหนุนกลุ่มพลังงานสะอาดอย่างเช่น น้ำมันเชื้อเพลิงแก๊สโซฮอล์ 95 E85 น้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล B20 มากกว่าการอุดหนุนโดยกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงควรมีการจัดเก็บและอุดหนุนให้กับน้ำมันเชื้อเพลิงประเภทเดียวกันมากกว่าการนำไปอุดหนุนให้กับน้ำมันต่างประเภทกัน หากในอนาคตราคาน้ำมันตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้น กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจะขาดสภาพคล่องในการช่วยเหลือประชาชนในการพยุงราคาน้ำมัน เพราะในปัจจุบันกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอุดหนุนให้กับน้ำมันเชื้อเพลิงต่อลิตร รวม 17.55 บาท (น้ำมันเชื้อเพลิงแก๊สโซฮอล์ 95 E20 อุดหนุน2.28 บาท น้ำมันเชื้อเพลิงแก๊สโซฮอล์ 95 E85 อุดหนุน 7.13 บาท น้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล อุดหนุน 1.99 บาท น้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล B7 อุดหนุน 1.99 บาท น้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล B20 อุดหนุน 4.16 บาท) แต่สามารถจัดเก็บได้เพียง 7.82 บาท (น้ำมันเชื้อเพลิงเบนซิน 95 จัดเก็บ 6.58 บาท น้ำมันเชื้อเพลิงแก๊สโซฮอล์ 95 E10 จัดเก็บ 0.62 บาท น้ำมันเชื้อเพลิงแก๊สโซฮอล์ 91 จัดเก็บ 0.62 บาท) การส่งเสริมให้ประชาชนมาใช้พลังงานสะอาดเป็นเรื่องที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม แต่ไม่ควรบิดเบือนกลไกราคาถึงกับการทำให้ขายในราคาต่ำกว่าต้นทุน ภาครัฐควรต้องมองถึงการปรับเปลี่ยนกลไกต่างๆที่มีผลต่อราคาน้ำมันของประเทศไทย

ปัญหาราคาน้ำมัน! จึงเป็นโจทย์ที่ “รัฐบาลลุงตู่” จะต้องเร่งแก้ไข!!! เพราะอาจกลายเป็นระเบิดเวลาที่โจมตีรัฐบาลได้!!! ผู้ที่เดือดร้อน คือ “ประชาชนตาดำๆ”

เกมผีสิง น้ำมันแพง!การบ้านที่“รัฐบาลลุงตู่”ต้องเร่งแก้!!!นักวิชาการแนะ“โครงสร้างภาษี”ตัวการที่จะจัดการ

เกี่ยวกับผู้เขียน: aphelon

แนะนำ