ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศแต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองสูงสุด6รายuob โทร

uob โทร

ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศแต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองสูงสุด6รายuob โทร

วันที่ 5 พ.ย.2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองสูงสุดมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองสูงสุดให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ในศาลปกครองสูงสุด จำนวน 6 ราย ดังนี้

1. นายสุชาติ มงคลเลิศลพ ประธานแผนกคดีบริหารราชการแผ่นดินในศาลปกครองสูงสุด ดำรงตำแหน่ง รองประธานศาลปกครองสูงสุด

2. นายสมชาย เอมโอช ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด ดำรงตำแหน่งประธานแผนกคดีบริหารราชการแผ่นดินในศาลปกครองสูงสุด

3. นายสมชัย วัฒนการุณ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด ดำรงตำแหน่งประธานแผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณในศาลปกครองสูงสุด

4. นางรดาวรรณ วานิช ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ดำรงตำแหน่ง ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

5. นายอนุพงศ์ สุขเกษม ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ดำรงตำแหน่ง ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

6. นายกมล สกลเดชา ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ดำรงตำแหน่ง ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

ทั้งนี้ ลำดับที่ 1 ลำดับที่ 2 และลำดับที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2564 เป็นต้นไป และลำดับที่ 3ลำดับที่ 5 และลำดับที่ 6 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

uob โทร ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศแต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองสูงสุด6ราย

เกี่ยวกับผู้เขียน: aphelon

แนะนำ