ผุดอุทยานข้าวสกลนครแหล่งอนุรักษ์พันธุกรรม"ข้าวป่า-ข้าวพื้นเมือง"สร้างแปลงสาธิตพันธุ์ข้าวรับรองฝาก10รับ100 live22

ฝาก10รับ100 live22

ผุดอุทยานข้าวสกลนครแหล่งอนุรักษ์พันธุกรรม"ข้าวป่า-ข้าวพื้นเมือง"สร้างแปลงสาธิตพันธุ์ข้าวรับรองฝาก10รับ100 live22

ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มีวิสัยทัศน์ในการมุ่งวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวเหนียวหอม มีความพร้อมห้องปฏิบัติการชั้นนำ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านข้าวและชาวนา ทางศูนย์ฯ จึงได้มีการจัดพื้นที่ 6 ไร่ ด้านหน้าศูนย์วิจัยเป็นอุทยานข้าว โดยมีจุดประสงค์ในการเป็นแหล่งเรียนรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และท่องเที่ยวด้านข้าว

โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วน เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการการอนุรักษ์พันธุกรรมทรัพยากรข้าวป่า จังหวัดสกลนคร โครงการอนุรักษ์ข้าวพื้นเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม และโครงการแปลงสาธิตพันธุ์ข้าวรับรองของกรมการข้าวและและการผลิตเมล็ดพันธุ์

นายวีระศักดิ์ หอมสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร กล่าวว่า พื้นที่ส่วนแรก ประมาณ 2 ไร่ จัดทำเป็นแปลงอนุรักษ์ข้าวป่านอกถิ่นเดิม (ex situ conservation) โดยมีการนำข้าวป่าชนิด Oryza rufipogon Griff เป็นพืชตระกูลหญ้าที่เป็นบรรพบุรุษของข้าวปลูก ที่ขึ้นเองตามธรรมชาติในหนองหารสกลนคร นำมาปลูกอนุรักษ์ภายในอุทยานข้าว ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งที่จะรักษาพันธุกรรมข้าวป่า เพื่อที่จะให้ยังคงมีวิวัฒนาการด้านความหลากหลายทางพันธุกรรมต่อไป และเป็นแหล่งสนับสนุนที่ถาวรของการปรับปรุงพันธุ์ข้าวปลูกในอนาคต โดยมีการจัดทำป้ายให้ความรู้แก่ผู้เข้าเยี่ยมชม

พื้นที่ส่วนที่สอง มีการจัดทำแปลงอนุรักษ์ข้าวพื้นเมือง เนื่องจากศูนย์วิจัยข้าวสกลนครเป็นหน่วยงานหลักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนที่ดำเนินงานด้านข้าวพื้นเมืองมาอย่างต่อเนื่อง และมีการเก็บรวบรวมพันธุ์ข้าวพื้นเมืองไว้หลากหลายพันธุ์ซึ่งเป็นฐานพันธุกรรมที่สำคัญ จึงมุ่งเน้นการอนุรักษ์และศึกษาพันธุ์ข้าวพื้นเมืองเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น สำหรับเกษตรกร นักวิชาการ และผู้ที่สนใจ สนับสนุนให้เกษตรกรเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากข้าวพื้นเมือง และจุดเด่นของพื้นที่ส่วนนี้คือพันธุ์ข้าวพื้นเมืองที่หาชมได้ยากของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากกว่า 150 พันธุ์

พื้นที่ส่วนที่สาม มีการจัดทำแปลงรวบรวมพันธุ์ข้าว โดยรวบรวมพันธุ์ข้าวรับรองกรมการข้าวที่ได้รับรองแล้วและมีแผนที่จะรับรองในอนาคตเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรข้าว และท่องเที่ยวด้านข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ข้าวพันธุ์ดีของกรมการข้าวที่ผ่านการรับรองแล้วจะมีการเพิ่มปริมาณเมล็ดพันธุ์บริสุทธิ์ ตามระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ เพื่อเพิ่มปริมาณเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีกระจายสู่เกษตรกร และเพิ่มการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรด้านข้าว นอกจากนี้ยังมีการจัดทำศิลปะในนาข้าวโดยใช้พันธุ์ข้าวนำมาปลูกเพื่อแปรอักษรเป็นข้อความหรืองานศิลปะในนา ผู้เข้าเยี่ยมชมสามารถถ่ายภาพในนา และมีการสร้างหอคอยเพื่อชมอุทยานข้าวจากมุมสูง

ผู้สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมอุทยานข้าวของศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 86 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิง ชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ตั้งอยู่ตรงข้ามห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สามารถเยี่ยมชมได้ในวันและเวลาราชการ หากหน่วยงานใดประสงค์เข้าเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะ สามารถดำเนินการแจ้งทางศูนย์ฯ ล่วงหน้าเพื่ออำนวยความสะดวก และจัดผู้นำชมและบรรยายให้ความรู้

ฝาก10รับ100 live22 ผุดอุทยานข้าวสกลนครแหล่งอนุรักษ์พันธุกรรม"ข้าวป่า-ข้าวพื้นเมือง"สร้างแปลงสาธิตพันธุ์ข้าวรับรอง

เกี่ยวกับผู้เขียน: aphelon

แนะนำ