กกต.บุรีรัมย์ติวเข้มวิทยากร-จนท.ประจำหน่วยเลือกตั้งนายก-ส.อบต.เกมจับผิดภาพ

เกมจับผิดภาพ

กกต.บุรีรัมย์ติวเข้มวิทยากร-จนท.ประจำหน่วยเลือกตั้งนายก-ส.อบต.เกมจับผิดภาพ

กกต.บุรีรมย์ จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพวิทยากร นำความรู้ไปถ่ายทอดต่อ เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกสมาชิกสภา และนายก อบต. เพื่อจัดการเลือกตั้ง เรียบร้อย สุจริตและเที่ยงธรรม ถูกต้องตามกฎหมาย

เมื่อวันที่ 17 พ.ย.64 ที่ห้องประชุม โรงแรมสกายวิวรีสอร์ท ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ น.ส.ปิยนาฏ กลางพนม ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการอบรมวิทยากร เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ของ จ.บุรีรัมย์ ทั้ง 23 อำเภอ จำนวน 145 แห่ง ที่จะมีการเลือกตั้งขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 28 พ.ย.64

ทั้งนี้​ เพื่อให้เข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ และให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในวันเลือกตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริตและเที่ยงธรรม โดยมีวิทยากรหลัก ที่ได้รับแต่งตั้ง เขตเลือกตั้งละ 2 ทีม ๆ ละ 3 คน จำนวน 1,851 เขตเลือกตั้ง จากทั้ง 145 อบต. รวมจำนวน 435 คน เข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 4 รุ่น ระหว่างวันที่ 16-19 พ.ย.64

น.ส.ปิยนาฏ ระบุว่า​ การอจัดบรมเพื่อให้ความรู้นี้ ต้องการให้เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง สามารถแนะนำเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเลือกตั้ง บรรยายขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ของ กปน. ตามหลักสูตรการจัดหน่วยเลือกตั้ง และการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งในสถานการณ์โรคโควิด-19 การฝึกปฏิบัติหน้าที่ของ กปน. ในการจัดการออกเสียงลงคะแนน และจัดฐานเรียนรู้ ได้แก่ ฐานที่ 1 การรับมอบวัสดุอุปกรณ์ แบบพิมพ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง การเตรียมจัดสถานที่เลือกตั้ง และการออกเสียงลงคะแนน ฐานที่ 2 การจัดสถานที่นับคะแนน การนับคะแนน รายงานผลคะแนนและดำเนินงานภายหลังการนับคะแนน และฐานที่ 3 การจัดทำและตรวจสอบแบบพิมพ์

น.ส.ปิยนาฏ ระบุต่อว่า ซึ่งวิทยากรที่ผ่านการอบรม จะต้องนำความรู้ และแนวทางปฏิบัติ นำไปขยายผลในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง (จพง.ปน.) ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เพื่อให้การเลือกตั้งที่จะมีขึ้นเป็นไปด้วยเรียบร้อยตามกฎหมาย

เกมจับผิดภาพ กกต.บุรีรัมย์ติวเข้มวิทยากร-จนท.ประจำหน่วยเลือกตั้งนายก-ส.อบต.

เกี่ยวกับผู้เขียน: aphelon

แนะนำ