อบจ.ยโสธรประชุมเตรียมพร้อมการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาและรพ.สต.มือ ถือ ก๊อ ป

มือ ถือ ก๊อ ป

อบจ.ยโสธรประชุมเตรียมพร้อมการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาและรพ.สต.มือ ถือ ก๊อ ป

เมื่อเวลา 13.00น.วันที่ 26 ตุลาคม 2564 ที่ห้องประชุมสีเงินองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรจัดประชุมเตรียมความพร้อมการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ณวมินทราชินี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร โดยมีนายวิเชียร สมวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร เป็นประธาน พร้อมด้วยนายวีระศักดิ์ โคตรสมบัติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร นายผดุงเกียรติ สลับศรี ที่ปรึกษาพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร และคณะผู้บริหาร นางสุภาพร สลับศรี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร นายประเทือง เพชรโรจน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร นายชัชวาลย์ คำอ้อ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร นายชัยณรงค์ แสงพันธ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข โดยมีนายชำนาญ มาลัย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ฯ ในเขตจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการถ่ายโอนภารกิจสถานีดังกล่าว

นายวิเชียร สมวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร กล่าวว่าการประชุมในครั้งนี้เพื่อปรึกษาหารือและรับทราบถึงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอน แนวทางการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ณวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยได้มีนโยบายที่จะถ่ายโอนภารกิจดังกล่าว และนำร่องรับโอน รพ.สต.ที่สมัครใจ พร้อมทั้งคำนึงถึงพื้นที่บริการให้ทั่วจังหวัดยโสธร โดยกำหนดจำนวน รพ.สต. ตามขนาดพื้นที่อำเภอ รวม 25 แห่ง ทั่วจังหวัดยโสธร ประกอบด้วย1. อำเภอเมืองยโสธรจำนวน 4 แห่ง 2.อำเภอเลิงนกทาจำนวน 4 แห่ง 3.อำเภอมหาชนะชัย จำนวน 3 แห่ง 4. อำเภอคำเขื่อนแก้วจำนวน 3แห่ง 5.อำเภอกุดชุมจำนวน 3 แห่ง 6.อำเภอทรายมูล จำนวน 2 แห่ง 7. อำเภอไทยเจริญ จำนวน 2 แห่ง 8. อำเภอค้อวัง จำนวน 2 แห่ง และ 9. อำเภอป่าติ้ว จำนวน 2 แห่ง

มือ ถือ ก๊อ ป อบจ.ยโสธรประชุมเตรียมพร้อมการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาและรพ.สต.

เกี่ยวกับผู้เขียน: aphelon

แนะนำ