ท้องถิ่นตรังเผยอปท.สนับสนุนมาตรการป้องกันโควิด-19อย่างเต็มที่เทคนิค rov

เทคนิค rov

ท้องถิ่นตรังเผยอปท.สนับสนุนมาตรการป้องกันโควิด-19อย่างเต็มที่เทคนิค rov

ท้องถิ่นจังหวัดตรังเผยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำเป็นที่จะต้องเข้ามาให้การสนับสนุนในมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า นายศตพงษ์ สุนทรารักษ์ ท้องถิ่นจังหวัดตรัง กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดตรัง ว่า ยังพบผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)จำเป็นที่จะต้องเข้ามาให้การสนับสนุนในมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เบื้องต้นได้มีการเร่งดำเนินการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามสำหรับคนในชุมชน ( Community Isolation : CI ) อย่างเร่งด่วน เพื่อรองรับจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น และช่วยแบ่งเบาภาระของทางโรงพยาบาล ซึ่งขณะนี้ มีจำนวนผู้ป่วยเกินกว่าศักยภาพของโรงพยาบาลที่จะรองรับได้ อีกทั้งจำเป็นต้องสงวนเตียงไว้สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการในกลุ่มสีเหลือและสีแดง

ในขณะที่ การตรวจคัดกรองเชิงรุกให้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการในส่วนนี้ได้ตามอำนาจหน้าที่ รวมถึงการช่วยเหลือประชาชนที่ต้องทำการกักตัวที่บ้าน (Home Quarantine) ในการแจกจ่ายอาหารหรือถุงยังชีพ ส่วนสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำเป็นจะต้องเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนแบบ On Site ได้กำชับให้กับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เร่งสำรวจครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจน นักเรียน และผู้ปกครอง ที่ต้องได้รับการฉีดวัคซีนให้ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด พร้อมประเมินความพร้อมของสถานศึกษาในระบบ Thai Stop Covid Plus ผ่านระดับสีเขียว และนำผลการประเมินตนเองเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบ และเสนอต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เพื่อพิจารณาอนุมัติให้เปิดเรียนต่อไป

เทคนิค rov ท้องถิ่นตรังเผยอปท.สนับสนุนมาตรการป้องกันโควิด-19อย่างเต็มที่

เกี่ยวกับผู้เขียน: aphelon

แนะนำ