คปก.เห็นชอบร่างประกาศกำหนดอัตราค่าตอบแทนการใช้ที่ดินฯพร้อมเยียวยาเกษตรกรจากพิษโควิดrisk profile แผนก ผู้ ป่วย ใน

คปก.เห็นชอบร่างประกาศกำหนดอัตราค่าตอบแทนการใช้ที่ดินฯพร้อมเยียวยาเกษตรกรจากพิษโควิดrisk profile แผนก ผู้ ป่วย ใน

คปก.เห็นชอบร่างประกาศกำหนดอัตราค่าตอบแทนการใช้ที่ดินฯพร้อมเยียวยาเกษตรกรจากพิษโควิด【risk profile แผน