goldenslot onlineXDA One-Handed Mode แอปหดหน้าจอให้เอื้อมถึงง่าย ใช้งานได้ด้วยมือเดียว (ฟรี และไม่ต้อง Root)

goldenslot onlineXDA One-Handed Mode แอปหดหน้าจอให้เอื้อมถึงง่าย ใช้งานได้ด้วยมือเดียว (ฟรี และไม่ต้อง Root)

XDA One-Handed Mode แอปหดหน้าจอให้เอื้อมถึงง่าย ใช้งานได้ด้วยมือเดียว (ฟรี และไม่ต้อง Root)【goldensl